Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted on Nov 19, 2015

Sanja Jurica dr.med.

SanjaSanja Jurica rođena je u Rijeci, gdje je završila i školovanje, uključujući diplomu Medicinskog fakulteta u Rijeci te specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije.  Specijalistica je od 1993. godine,  te se, nakon dugogodišnjeg rada u KBC-u Rijeka, 2001. godine zapošljava u privatnoj poliklinici „Medico“ u Rijeci. U srpnju 2014. godine, otvara svoju privatnu ordinaciju čija su vrata otvorena svima koji se odluče doći na ginekološki pregled.

 

 

Kontakt:

Sanja Jurica dr.med.

specijalistica ginekologije i opstetricije

51000 Rijeka, Franje Čandeka 46/II

tel: 051/643-215; 643-227

e-mail: ginekologijas@gmail.com

Read More

Posted on Aug 13, 2014

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Centar za žrtve seksualnog nasilja otvoren je u okviru Ženske sobe u travnju 2008., godine te jedini je referalni centar za žrtve seksualnog nasilja u Hrvatskoj. Glavni cilj Centra je unaprjeđenje kvalitete života osoba koje su preživjele bilo koji oblik seksualnog nasilja, kao i pružanje informacija i podrške iz područja seksualnih prava i seksualnog zdravlja.

Read More

Posted on Apr 3, 2014

psihološko savjetovalište udruge LORI, Rijeka

Udruga LORI osnovana je 19. listopada 2000. Cilj udruge je informiranje i senzibiliziranje javnosti za prihvaćanje pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina (lezbijke, gej muškarci, biseksualne, transrodne, transeksualne, interseksualne i queer osobe – LGBTIQ), uklanjanje predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja te ostvarenje stvarne jednakosti pred zakonom.

Read More

Posted on Oct 15, 2013

mr. spec. kliničke psihologije Iva Žegura

Mr. spec. kliničke psihologije Iva Žegura rođena je 14. veljače 1979. godine u Zagrebu. Godine 2003. diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 2005. upisuje poslijediplomske studije (specijalizacija iz kliničke psihologije- magisterij) pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta te 2012. godine stječe zvanje mr. spec. kliničke psihologije te joj je priznat status kliničkog psihologa od strane Hrvatske psihološke komore. Godine 2009. upisuje doktorski studij pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta.

Read More

Posted on Oct 15, 2013

prim. dr. sc. Goran Arbanas

Prim. dr. sc. Goran Arbanas rođen je 6. rujna 1970. godine u Karlovcu. Medicinski fakultet u Zagrebu završio je 1996. Godine 1998. započinje specijalizaciju iz psihijatrije, a specijalistički je ispit položio 9. travnja 2002. g. Od tada do danas radi u Dnevnoj bolnici za psihoterapiju Službe za duševne bolesti Opće bolnice Karlovac, gdje je danas šef odsjeka. Subspecijalizaciju iz psihoterapije započinje 2007. godine, te 2009. godine polaže subspecijalistički ispit. Godine 2012. dr. Arbanas stekao je naziv primarijusa, a stupanj doktora znanosti 2013. godine.

Read More

Posted on Oct 15, 2013

prim. dr. sc. Velimir Altabas

Prim. dr. Sc Velimir Altabas diplomirao je na studiju medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Nakon odrađenog stručnog staža u KB “Dubrava” u Zagrebu, specijalizirao se za internu medicin, te subspecijalizirao endokrinologiju i dijabetologiju. Usporedo sa specijalizacijom i subspecijalizacijom završio je poslijediplomski studij iz kliničke farmakologije, te magistrirao i doktorirao. 2010. godine te stekao naslov primarijus.

Read More